Navigation

Contact Employee Training

Employee Training Team

General Contact

(505) 224-4600

EmployeeTraining@cnm.edu

Trish Heaton

(505) 224-3139